Duitsland stimuleert internationale onderzoeksprojecten rondom groene waterstof

In het kader van de internationaliseringsstrategie op het gebied van onderwijs, wetenschap en onderzoek, heeft het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) een financieringskader voor internationale projecten m.b.t. groene waterstof gepubliceerd. Dit kader vormt de basis voor specifieke subsidieprogramma’s, die in de komende weken worden gepubliceerd.

De richtlijn ondersteunt de High-Tech Strategie 2025 van de bondsregering en versterkt ook de internationale component van de Duitse waterstofstrategie.

“Waterstoftechnologieën bieden een aanzienlijk industrieel beleidspotentieel en zijn ook van centraal belang voor het bereiken van de Duitse en Europese klimaatbeschermingsdoelstellingen. Om groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen tot een centraal onderdeel van de nationale strategie voor het koolstofarm maken van de economie te maken, zijn duurzame innovaties nodig in de hele waardeketen van waterstof, van productie, opslag, logistiek en vervoer tot toepassing, bijvoorbeeld in de industrie en het zware vrachtvervoer,” aldus het BMBF.

Middels de financiering wil men het Duitse onderzoekslandschap op het gebied van waterstoftechnologieën met potentiële partners in zowel binnen als buiten Europa verbinden. Daartoe wordt opzetten van onderzoeksprojecten, -netwerken en partnerschappen tussen Duitsland en een of meer partnerlanden in de gehele waterstofwaardeketen gesubsidieerd. Door middel van bilaterale en multilaterale samenwerking moeten wetenschappelijke en economische synergiën tot stand worden gebracht en de basis worden gelegd voor verdere samenwerking in de komende jaren.

Het gaat hierbij om het hele methodologische en thematische spectrum met betrekking tot toekomstgerichte oplossingen op basis van groene waterstof, met name op de volgende actieterreinen:

  • Fundamenteel onderzoek voor een beter begrip van fundamentele interacties en processen, bijvoorbeeld op het gebied van elektrochemie, fotokatalyse en opslagtechnologieën,
  • Materiaal- en procesonderzoek en het ontwerp van componenten voor bijv. toekomstgerichte katalysatoren, elektroden en membranen, inclusief geavanceerde procedures voor de geautomatiseerde identificatie, classificatie en verificatie van nieuwe soorten materialen met behulp van High-Throughput-Screening,
  • vraagstukken in verband met geavanceerde (systeem)modellering, fabricage en procesontwerp, in het bijzonder om de kostenefficiëntie te verhogen,
  • Systeemintegratie van groene waterstof in sectoroverschrijdende energiesystemen en waardeketens,
  • Randvoorwaarden voor de nationale en internationale waterstofeconomie, inclusief vraagstukken rondom veiligheid en wettelijke voorschriften, milieueffecten, geschikte financierings- en investeringsmodellen en -instrumenten, als ook energiebeleid en geostrategische overwegingen.

De volgende soorten projecten worden gesubsidieerd:

Module A internationale netwerken en verkennende maatregelen met onderzoekscomponenten voor internationale projecten om het samenwerkingspotentieel te verkennen, nieuwe partnerschappen of concrete samenwerkingsprojecten voor te bereiden en bestaande partnerschappen verder te ontwikkelen
Module B internationale onderzoeksprojecten met pilotkarakter (met optionele deelname van de industrie) voor internationale onderzoeksprojecten die in de eerste plaats de R&D-samenwerking tussen Duitse instellingen en internationale partners bevorderen
Module C internationale onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband met partners uit de wetenschap en het bedrijfsleven (2+2) voor onderzoeksprojecten waarbij zowel aan Duitse als buitenlandse zijde een universitaire of niet-universitaire onderzoeksinstelling en een bedrijf betrokken zijn
Module D Internationalisering van regionale innovatieclusters en -netwerken voor de ontwikkeling van internationaliseringsconcepten

voor regionale innovatieclusters of -netwerken die in Duitsland zijn gevestigd

Module E Wetenschappelijke competentiecentra voor de oprichting van duurzame, transnationale instituutspartnerschappen en competentiecentra in Duitsland en/of in een partnerland
Module F Technologische samenwerking tussen industrie en wetenschap in de in het kader van EUREKA voor onderzoeksprojecten die, in Europese en internationale samenwerking, kunnen worden toegewezen aan één of meer actiegebieden van het financieringskader. Het financieringsobject kan worden aangevuld met lopende EUREKA-calls.
Module G Wetenschappelijk begeleidingsproject voor een overkoepelend wetenschappelijk begeleidingsproject om de effecten van de maatregelen in de modules op de waterstofsector in Duitsland enerzijds en op de activiteiten in de partnerlanden anderzijds te onderzoeken.

Voorwaarde voor het ontvangen van subsidie is dat de aanvragende partij (wetenschappelijke instelling, mkb) op het moment van uitbetaling een vestiging in Duitsland heeft. In beginsel zijn de internationale partijen dan ook verantwoordelijk voor hun eigen financiering. Een eerste call voor onderzoekssamenwerking met Nieuw-Zeeland is al gepubliceerd. De Duitse partijen dienen in dezen hun aanvraag in bij de projectdrager DLR, de Nieuw-Zeelandse partijen bij hun eigen Ministry of Business, Innovation and Employment.

Alle details en de toekomstige calls zijn te vinden onder: www.bmbf.de/wasserstoff-international.