Forum für Zukunftsenergien

 

Wir müssen die Energiewende schaffen ‘. Deze zin viel meerdere malen tijdens het derde energiecongres dat maandag 17 februari in Berlijn plaatsvond en werd georganiseerd door het  Forum für Zukunftsenergien. Om de Energiewende te laten slagen zijn verdere ontwikkeling van waterstoftechnologie en energieopslag volgens de sprekers essentieel.

Het stijgende aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale energieproductie heeft een tweetal belangrijke neveneffecten. Ten eerste leidt dit tot steeds heftigere fluctuaties in de energieproductie die moeten worden opgevangen. Ten tweede worden de plaats van productie en de plek van afname steeds meer van elkaar losgekoppeld: de locaties waar de omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie gunstig zijn, zijn namelijk niet altijd ook de plaatsen waar de energievraag het hoogste is.

In de toekomst zou het onderscheid tussen stroom, gas en warmte daarom moeten vervagen. E.on gaf aan zoveel mogelijk bruggen te willen bouwen tussen deze verschillende vormen van energie. Op die manier kan bij een lokaal overschot aan energie steeds de ideale vorm van opslag en/of transport worden gekozen. Een voorbeeld van een dergelijke brug zijn Power-to-Gas installaties die op locaties waar het vaak hard waait windenergie kunnen omzetten in green gas (E-on noemt dit ‘Windgas’). Het sleutelwoord van de bijeenkomst was dan ook flexibiliteit.

Het Duitse bedrijf Süwag bouwt in Kelsterbach nabij Frankfurt aan een ‘energie-autark’ dorp bestaande uit 180 woningen die voor hun energiebehoefte zo min mogelijk afhankelijk zijn van de buitenwereld.  Hiervoor zijn de woningen uitgerust met een combinatie van innovaties: warmtekrachtkoppeling, zonnecellen, opslag van warm water, lithium-ion batterijen en slimme systemen om energieverbruik te minimaliseren. Hierdoor moet de prijs per kWh in Kelsterbach onder het gemiddelde in de regio komen te liggen. Daarnaast is het in de toekomst mogelijk de woningen eenvoudig aan te sluiten op nieuwe energiebronnen, bijvoorbeeld gas uit biomassa. Alle 180 woningen zijn inmiddels verkocht.

Tijdens de conferentie werd ook gesproken over een aantal nieuwe technieken voor de duurzame opwekking van waterstof. Zo bouwde het bedrijf Linde een installatie waarmee uit glycerine (een bijproduct van de productie van biobrandstoffen) waterstof kan worden gewonnen. Daarnaast werkt het bedrijf aan technieken om de verschillende stoffen die vrijkomen bij het vergassen van biomassa beter te zuiveren en te scheiden. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de overzetting van bio-methaan naar waterstof. Vanuit het publiek werd de vraag opgeworpen of goedkope bruinkolen en de lage prijs van CO2-certificaten de ontwikkeling van dergelijke technologieën in de weg zou staan. Hierop werd door de sprekers vastberaden geantwoord dat het zo spoedig mogelijk omschakelen naar 100% energieproductie uit hernieuwbare bronnen op de lange termijn altijd de meest voordelige keuze is, onafhankelijk van bruinkool- of certificaatprijzen.