Studie HZI & ifo: balans van gezondheid en economie

HZI & ifo-institut: Het gemeenschappelijk belang van gezondheid en economie: een scenarioberekening voor de indamming van de coronapandemie.

Het Helmholtz-Zentrum voor Infectieonderzoek (HZI) en het ifo instituut voor economisch onderzoek hebben aan de hand van verschillende scenario-modellen berekend hoe er in de coronacrisis een goede balans tussen economische en gezondheidsbelangen zou kunnen ontstaan. Volgens de berekeningen is bij een reproductiegetal R0 van 0,75 een optimum bereikt.

De door de Duits overheid getroffen maatregelen ten behoeve van het indammen van de corona-epidemie hebben ertoe geleid dat het reproductiegetal R0 momenteel tot onder de 1 is gedaald, wat betekent dat het aantal nieuwe besmettingen daalt en de verspreiding van het virus wordt teruggedrongen. Tegelijkertijd hebben de maatregelen, waaronder de gedwongen sluiting van winkels en horeca en het haast onmogelijk worden van reizen, wijdreikende economische gevolgen.

Op 20 april jl. is door de federale en deelstaatregeringen besloten om de maatregelen stapsgewijs te versoepelen. Wat dit voor gevolgen heeft op het reproductiegetal valt nog niet met zekerheid te constateren, wel is duidelijk dat de besmettingsgetallen nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Duitsland heeft een grens gesteld van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week: komt een gemeente boven deze grens, moeten sommige maatregelen lokaal weer strakker worden aangetrokken.

Uitgaand van de situatie eind april, voor het versoepelen van de shutdown, en begin mei, hebben de onderzoekers verschillende scenario’s met betrekking tot de strengheid van de beperkingen opgesteld. Hoe strenger de maatregelen zijn, des te kleiner het reproductiegetal zal worden. Voor verschillende reproductiegetallen werden de te verwachten economische kosten en het aantal extra Covid-19-slachtoffers berekend. De precieze methode is af te lezen in de studie. Hieruit kan een “ideale” R0 worden afgeleid. Het resultaat van de modelberekeningen is in Tabel 1 af te lezen.

De berekeningen zijn gebaseerd op de aannames dat de gezondheidsautoriteiten maximaal 300 nieuwe besmettingen per dag aankunnen (met name vanwege de arbeidsintensieve tracing van contactpersonen, zodat de infectieketen kan worden doorbroken), en dat er in juli 2021 een vaccin beschikbaar is.

Het voorspelde aantal extra sterfgevallen als de maatregelen zoals die tot 20 april 2020 golden zouden worden gehandhaafd, toen R0 = 0,627 was, bedraagt 5.000 tot 31 juli 2021. Het totaal aantal kosten zou in 2020-2021 dan 5% van het BBP bedragen. Volgens de studie daalt het sterftecijfer slechts licht bij lagere R0’s, maar stijgt aanzienlijk bij reproductiegetallen van > 0,9 (zie Tabel 2).

Lichte versoepeling van de maatregelen, met een reproductiegetal van 0,75, zou daarentegen gepaard gaan met een kosten van 4,6% van het BBP, bij relatief weinig verschil in het aantal extra slachtoffers.

Een verdere versoepeling, die zou leiden tot een R0 = 1, zou echter gepaard gaan met aanzienlijk hogere economische kosten (volgens de berekening 7,7% van het BBP) en ca. 20.000 extra slachtoffers. Deze hogere economische kosten worden veroorzaakt doordat bepaalde maatregelen, zoals het verbod op grote evenementen en bijeenkomsten, moeten blijven gelden totdat er een vaccin beschikbaar is.

Ook een nieuwe aanscherping van de maatregelen zou in elk scenario tot hogere economische kosten leiden. Een reproductiecijfer van 0,1 zou leiden tot kosten ter hoogte van 9,2% van het BBP, bij R0 = 0,5 zijn dat 6,1%.

De onderzoekers bevelen aan dat de politiek naar een reproductiegetal van 0,75 streeft en daartoe doorgaat met de voorzichtige en stapsgewijze versoepeling van de geldende contactbeperkingen. Een voorwaarde voor verdere versoepeling is uitgebreid testen en meer personele inzet voor contact tracing, zodat infectieketens vroegtijdig kunnen worden doorbroken en het aantal nieuwe besmettingen per dag bij of onder de 300 blijft. Zo kunnen tot aan de productie van een vaccin de economische en de gezondheidsschade zo beperkt mogelijk gehouden worden.

De originele publicate is hier te lezen: https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-digital-06-ifo-helmholtz-wirtschaft-gesundheit-corona_1.pdf