Tag Archives: Nederland

Nederland presenteert AI strategie

Gisteren is in Den Haag het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI) gepresenteerd door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. AI wordt door veel lidstaten van de EU gezien als technologie van de toekomst. De Europese Commissie wil daarom met een gecoördineerd plan meer Europese samenwerking realiseren, met als doel toonaangevend wereldleider te worden in het ontwikkelen en toepassen van verantwoorde AI.

SAPAI bevat een integrale benadering en de algemene beleidslijnen op het gebied van onderwijs en onderzoek, gebruik van data, transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen en ethische aspecten. Duitsland wordt hierbinnen opgemerkt als focusland voor mogelijke partnerschappen.

Naast SAPAI is ook de Nederlandse AI Coalitie gelanceerd, die de samenwerking tussen publiek-private partijen probeert te versoepelen om maatschappelijke en economische kansen te benutten. De hoofddoelstelling van SAPAI is: “Nederland is in staat om de maatschappelijke en economische kansen van AI te verzilveren, en de publieke belangen bij AI te borgen en zodoende bij te dragen aan welvaart en welzijn”. Deze is uitgewerkt aan de hand van drie sporen en tien doelstellingen, om de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in Nederland, en in Europa, te versnellen.

Op maandag 14 oktober organiseert de Nederlandse Ambassade in Berlijn, in samenwerking met EU-Professionell, een AI-evenement waarin dit onderwerp verder uitgediept zal worden. In een paneldiscussie zullen experts vanuit het Nederlandse en Duitse veld zich buigen over de vraag: “„KI – Made in Europe“ – Auf dem richtigen Weg? Aanmelden voor dit evenement is mogelijk tot 13 oktober via het aanmeldformulier van de Europa-Union Deutschland.

Het volledige SAPAI document is hier te vinden.

Comments Off on Nederland presenteert AI strategie

Filed under Digitisation, Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland

Duitsland biedt veel kansen voor de Nederlandse Off Shore industrie

Wind Energy Hamburg

Dutch Pavillion op Wind Energy Hamburg

Tijdens de Wind Energy Hamburg presenteren 48 Nederlandse bedrijven in de windenergiesector zich aan de wereld. Wind op zee heeft gunstige groeivooruitzichten. Zo kent Nederland nu nog twee windenergieparken met totaal vermogen van 230 MW. Volgens het in 2013 gesloten Energieakkoord moet in 2023 4450 MW operationeel zijn. Ook in andere landen zullen er meer off-shore windparken komen. Minister Gabriel van Economie en Energie van Duitsland noemde windenergie het ‘werkpaard van de Energiewende’.

Continue reading

Comments Off on Duitsland biedt veel kansen voor de Nederlandse Off Shore industrie

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, Off shore, windenergie

Samenwerking vergt zichtbaarheid

Uit een imago – onderzoek over Nederland in Duitsland (http://duitsland.nlambassade.org/) komen interessante lessen voor het Nederlandse innovatie – vermogen naar voren. Zo’n 60 Duitse beslissers geven in interviews aan dat de Nederlandse kennisfrastructuur een overwegend positief imago heeft: hoog niveau, open, innovatief en tot samenwerking bereid. Nederlandse onderzoekers zijn vooruitstrevend bij het genereren van ideeën en ook de sterke Angelsaksische oriëntatie wordt in Duitsland als een sterk punt gezien. Nederland wordt niet gezien als koploper, maar wel als sterk in een aantal niches.

Tegelijkertijd is het beeld diffuus en herkent men nauwelijks Leuchttürme, oftewel bedrijven en instellingen van wereldformaat die het beeld van een land bepalen. Opvallend is dat men Nederlandse onderzoekers minder zichtbaar vindt: minder prominent aanwezig op internationale beurzen en congressen en men mist parallelle clusterstructuren en contactpunten waar de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven samenkomen. Duitse gesprekspartners signaleren ook de groeiende oriëntatie van Nederlandse onderzoekers op EU – fondsen, terwijl die door hen juist als bureaucratisch en inhoudelijk belemmerend worden gezien.

Continue reading

Comments Off on Samenwerking vergt zichtbaarheid

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland