Verslag Hightech-Forum 2019 – 2021

Innovatiebeleid: High-Tech Forum wijst de weg naar meer participatie, duurzaamheid en implementatie.

Het High-Tech Forum heeft op 21 april zijn belangrijkste aanbevelingen voor de toekomstige innovatiestrategie van Duitsland gepubliceerd. Met oog op de duurzaamheidsdoelstellingen, dringt het panel aan op de bevordering van daadkracht en uitvoering. Het is belangrijk de missiegerichte aanpak te versterken. Een breed georiënteerd innovatiepact moet bijdragen aan de grootschalige toepassing van meer onderzoeksresultaten. Tevens moet het opzetten van start-ups in de wetenschap worden aangemoedigd en vergemakkelijkt. Gerichte deregulering en meer ruimte voor experimenten zijn net zo noodzakelijk als effectieve participatievormen.

Het High-Tech Forum is het centrale adviesorgaan van de Duitse regering voor de uitvoering van de High-Tech Strategie 2025. Het dient het onderzoeks- en innovatiebeleid van de regering te ondersteunen met concrete aanbevelingen voor uitvoering en actie. Tussen 2019 en 2021 zijn in totaal acht adviesnota’s gepubliceerd. Op 21 april 2021 werd het verslag van het High-Tech Forum (Ergebnisbericht) tijdens de Ergebniskonferenz gepubliceerd en overhandigd aan de Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek, Anja Karliczek.

Met behulp van technologische en sociale innovaties kan en moet Duitsland zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen verwezenlijken, zijn veerkracht versterken en zijn toekomstige competenties uitbreiden. Hiervoor acht het High-Tech Forum het missiegeoriënteerde innovatiebeleid uit 2018 van belang. Op basis van de opgedane ervaring stelt het High-Tech Forum een ambitieuze versterking voor op het gebied van verbinding en een doeltreffende bevordering en organisatie van missies.

Met betrekking tot het innovatievermogen en de technologische onafhankelijkheid van Duitsland moeten betere prognoses en een kritische marktomvang of schaalvergroting van innovaties in Europa worden bereikt. Gezamenlijke inspanningen van de politiek, industrie en wetenschap moeten in een innovatiepact worden vastgelegd. Tevens is er behoefte aan bindende financieringskaders die gebaseerd zijn op een analyse van volledige technologie- en competentiestructuren.

Daarnaast komen start-ups uit de wetenschap naar voren als centrale drijfkrachten voor nieuwe technologieën, structurele verandering en meer duurzaamheid. De politiek zou zich meer moeten inzetten voor de verbetering van de starterscultuur. Met een initiatief voor overdrachtsvrijheid pleit het High-Tech Forum voor een nieuw politiek perspectief, het wegwerken van tegenstrijdige doelstellingen alsook voor stimulerende randvoorwaarden. Onderzoekers moeten meer stimulansen en vrijheden krijgen om met startups samen te werken.

Naast de bovengenoemde speerpunten uit het verslag is het High-Tech Forum zeer begaan met de gezamenlijke ontwikkeling van een open en proactieve innovatiecultuur in Duitsland. Het comité heeft twee dialogen met stakeholders georganiseerd, met vertegenwoordigers uit de samenleving, het bedrijfsleven en de wetenschap. De daaruit voortkomende voorstellen werden in een eerste ideeënnota vastgelegd als bijdrage voor de verdere discussie in het verslag.

“Het High-Tech Forum heeft duidelijk als nooit tevoren opgeroepen tot meer moed en een snellere implementatie van duurzame innovaties. Technologische kerncompetenties zijn van cruciaal belang om de wereldmarkten strategisch vorm te geven. Technologische en politieke onafhankelijkheid gaan hand in hand.”

Prof. Dr. Reimund Neugebauer, voorzitter van de Fraunhofer-Gesellschaft, medevoorzitter van het High-Tech Forum

In zijn verslag geeft het High-Tech Forum een samenvatting van zijn eerdere adviesnota’s en doet het belangrijke aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de onderzoeks- en innovatiestrategie van de Duitse regering. Het panel bundelt deze in de vijf overkoepelende thema’s: (1) Missiegeoriënteerd innovatiebeleid, (2) participatie als strategisch instrument van het innovatiebeleid, (3) veerkracht en technologische autonomie, (4) agile onderzoek en innovatiebevordering, en (5) initiatieven voor overdrachtsvrijheid: bevordering van start-ups. Alle publicaties en adviesonderwerpen van het High-Tech Forum zijn hier te vinden.

De persmededeling van het High-Tech Forum in het Duits vindt u hier.